Diễn giải Đất ODT - ONT - HNK - CLN

 ODT-ONT-HNK-CLN là gi?

  • ODT: viết tắt đất ở đô thị
  • ONT: viết tắt đất ở nông thôn
  • HNK: viết tắt Đất trồng cây hàng năm khác
  • CLN: viết tắt Đất trồng cây hàng năm.

​Theo thông tư Số: 29/2014/TT-BTNMT   BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Ngày 02/06/2014